Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Juliska-Kaluste Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.4.2024. Viimeisin muutos 23.4.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Onbella Oy
Y-tunnus: 1547342-5
Alppikatu 17 LT 7, 00530 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ulla Zaydi
puh. 050 535 8953
ulla@onbella.fi

3. Rekisterin nimi

Onbella Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Onbella Oy:n asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitoon, analysointiin ja ylläpitoon, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen, suoramarkkinointi-, yhteydenotto- ja markkinatutkimustarkoituksiin sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

– nimi
– yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
– yritys/organisaatio
– tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
– henkilötunnus (vain rahoitukseen ja luottotietojen tarkastamiseen liittyen)
– käytettyihin maksu‐ ja rahoitusvälineisiin liittyvät tiedot (esim. laskutustiedot) sekä maksuaikataulu
– myyntiä ja myyntisopimuksen mahdollista peruuttamista koskevat tiedot
– rekisteröidyn omistamaa, hallinnoimaa tai asuinpaikkana olevaa rakennusta koskevat tiedot niiltä osin kuin liittyvät Onbella Oy:n toimittamiin tuotteisin ja palveluihin
– reklamaatiot, palautteet sekä muut asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät asiat
– takuutiedot ja takuun perusteella suoritetut toimenpiteet
– perintään liittyvät tiedot ja asiat
– suoramarkkinointiluvat ja ‐kiellot

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)